Kişisel verilerinizi nasıl korursunuz?

akna-3

Kişisel verileriniz ve korunması hakkında merak ettiklerinizi Avukat İsmet Nart anlatıyor.

Genç ve dinamik ekibiyle sorunlarınıza çözüm bulan Avukat İsmet Nart, farklı meslek grupları ile işbirliği halinde çalışıyor. Görevini başarıyla yapan Avukat İsmet Nart ile, kişisel veri ve bunların korunması hakkında kısa bir söyleşi yaptık.

Kişisel veri nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda; “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir” şeklinde tanımlanmıştır. Anlaşılacağı üzere sınırlı sayıda sayılmış bir tanımı bulunmamaktadır. Kişilere ait ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, kan grubu, dini ve mezhep tercihi ve cinsiyeti/cinsel yönelimi gibi veriler kişiye ait verilerdir.

Kaç çeşit kişisel veri vardır ve farkları nelerdir?

Kişisel veriler, genel ve özel nitelikli kişisel veri olarak ikiye ayrılır. Özel nitelikli kişisel veriler genel nitelikli kişisel verilerden farklı olarak kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Kişisel verilerin korunması kurumu nedir ve çalışma usulü nedir?

Kişisel verilerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olmak adına kurulan bir idari kurumdur. Bağımsızlık, güvenilirlik ve tarafsızlık kurumun en önemli ilkelerindendir. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS kayıtlarının yapılması, veri sorumlularının denetlenmesi ve denetim sonucunda idari yaptırım uygulanması konusunda yetkili kurumdur.

Veri sorumluları sicili (VERBİS) kaydı nedir?

Veri sorumluları sicili, veri sorumlularının kaydedildiği kişisel verileri koruma kurulunun gözetiminde başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulan sicildir. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce veri sorumluları siciline kaydolmak mecburiyetindedir.

Kimlerin VERBİS’e kayıt olması zorunludur?

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce veri sorumluları siciline kaydolmak zorundadır.

KVK Kanunun geçici 1. maddesinin 2. fıkrasında 4 başlık halinde belirlenmiştir;

– Yıllık çalışan sayısı 50’de çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den çok olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları

– Yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

– Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

Eczane ve diş poliklinikleri VERBİS’e kayıt yaptırmak zorunda mıdır?

Özel nitelikli kişisel verilerden bir tanesi sağlık verisi olarak kanunda belirtilmiştir. Eczane, diş poliklinikleri/hekimleri, özel doktor muayenehaneleri, genel sağlık poliklinikleri, psikologlar, diyetisyenler gibi gerçek ve tüzel kişiler özel nitelikli sağlık verisi işlemektedir. Bu kişiler, özel nitelikli kişisel verileri işlemesi sebebiyle VERBİS kaydı ve kanundan kaynaklanan diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

VERBİS’e kaydolmamanın herhangi cezası var mıdır?

Kanunda öngörülen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde uygulanacak idari yaptırımlar kanunun 18. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda; sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerine aykırı davranılması, aydınlatma ve veri güvenliliğini sağlamama, kurul kararlarını yerine getirmeme vb. kabahat olarak öngörülerek 15.000 – 1.000.000 TL arasında idari para cezaları öngörülmüştür. İdari yaptırımlara kurul tarafından karar verilecek ve uygulanacaktır.


Bir Cevap Yazın